AkeFuture.Comภาษาไทย English
หัวข้อ ไขปริศนาโคตรเศรษฐี
รายละเอียด
ความหมายของรูปแบบด้านหน้า

    1. องค์จตุคามรามเทพ พระเทวโพธิสัตว์ราชันดำ”พ่อ”ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตา กรุณาผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้บำเพ็ญเพียรเป็น พระโพธิสัตว์ ทรงเสด็จประทับนั่งในท่ามหาราชลีลา อันงามสง่าซึ่งเป็นท่านั่งของพระมหากษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ในลักษณะประทับนั่งชันเข่า มือขวายกขึ้นประทานพร มือซ้ายทรงวางที่พระเพลาอย่างองอาจยิ่ง สมกับเป็น พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ประทับนั่งบนเมฆ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งท้องฟ้า เมฆบนท้องฟ้านั้น ความหมายนัยหนึ่งคือ ทรงอยู่ในวรรณะกษัตริย์ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวง ผู้หยั่งรู้ฟ้า-ดิน พระองค์ทรงเครื่องอย่างพระมหากษัตริย์ ในโบราณอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นเอกอุแห่งงานศิลปกรรมโดยแท้องค์พ่อราชันดำ จตุคามรามเทพ จะปกป้องคุ้มครองรักษา แก่ผู้เคารพนับถือ สยบเคราะห์ร้ายของดวงดาวต่างๆทั้งหลายให้กลายเป็นดี และสิ่งประสงค์ ทุกประการ

    2. รัศมี องค์จตุคามรามเทพทรงประทับนั่งอย่างสง่า ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา แก่ลูกๆทุกคน แสดงให้เห็นว่า องค์พ่อมีอานุภาพดุจดังพระอาทิตย์ ที่ส่องแสงสว่างให้กับสิ่งมีชีวิตในโลก ได้ดำเนินชีวิตไปตามปกติ พระจันทร์นั้นขจัดความมืดในโลก พระเกียรติคุณยิ่งใหญ่ได้แผ่ขจรกระจายไปทั่วทุกทิศ และนับวันก็ยิ่งทวีขึ้นเรื่อยๆสุดประมาณได้

    3. พญางู พญานาค เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพัน ความรัก ความปลอดภัย ความน่าเกรงขาม ความเป็นตะบะและอำนาจ
พญางู ด้านหลังองค์จตุคามรามเทพ ถือว่าเป็นบริวารขององค์พ่อ ที่เฝ้าองค์จตุคามและช่วยป้องกันคุ้มครองภยันตรายต่างๆแก่ผู้ที่บูชา ให้เกิดความสง่าน่าเกรงขาม อยู่ภายใต้รูปวงกลม จะเห็นคล้ายว่าเป็นงู ที่มีชีวิต เคลื่อนไหวได้เหมือนมีชีวิตจริงๆ
รุ่น ”โคตรเศรษฐี” รูปแบบวัตถุมงคลได้ออกแบบ อย่างพิถีพิถัน เกี่ยวกับตำนาน ความโดดเด่นในแง่รูปลักษณ์ศิลปะ

ความหมายของรูปแบบด้านหลัง

    1. องค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช บูรพาจารย์แต่ก่อน ท่านได้สถาปนาขึ้น เพื่อเป็น ศูนย์กลางของจักรวาลเป็นหลักชัยของบ้านของเมืองแผ่พระบารมี ประดิษฐานพระธาตุอันเป็นพระสรีระของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เป็นที่สักการบูชา ของพุทธศาสนิกชน จะได้เป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ดังนั้นพระบรมธาตุก็ย่อมเป็นมงคลเป็นที่สุด มีพุทธานุภาพขององค์พระธาตุจะแผ่บารมีทั่วทุกศานุทิศ ให้ร่มเย็นเป็นสุข 

เมืองนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางดังกล่าวแล้ว ยังแวดล้อมด้วยเมืองต่างๆ อีก 12 เมืองจึงได้ชื่อว่า เป็นเมืองแห่ง 12 นักษัตร ดังนั้นแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันเมือง 12 นักษัตรก็ยังมีความสำคัญอยู่ หากผู้ใด ไม่ว่าจะเกิดปีใดก็ตาม หากมากราบไหว้ สักการะบูชาองค์พระธาตุแล้ว ด้วยเดชาพุทธานุภาพขององค์พระบรมธาตุก็คุ้มครอง ปกปักรักษา ให้ได้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาล 

ในการ สร้างพระเนื้อผงและโลหะ รุ่น”โคตรเศรษฐี” ก็ได้นำองค์พระบรมธาตุ มาประดิษฐานเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ หากผู้ใดมีไว้บูชาก็ย่อมที่จะอยู่ภายใต้คุ้มครองแห่งพระบารมีขององค์พระบรมธาตุโดยพลันฯลฯ

    2. พระรัศมี ด้วยพระบารมีแห่งองค์พระบรมธาตุฯ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ได้แผ่รัศมีทั่วทุก ทิศอันกว้างไพศาล หาขอบเขตประมาณมิได้ไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์ สรวงสวรรค์ เมือง บาดาล หรือนรก ก็ตามด้วยเพราะ พระบารมีแห่งพุทธานุภาพฯลฯ 

อนึ่ง พระรัศมีนี้เหมือนกับลักษณะพระอาทิตย์ทรงกลด 2ชั้น เป็นศาสตร์ที่เป็นรู้กันว่าองค์จตุคามรามเทพหากทำ พิธีทุกครั้งฟ้าดินจะรับรู้และเป็นเช่นนี้เสมอ

    3. เจดีย์ราย เจดีย์รายที่ล้อมองค์พระธาตุ ครั้งเมื่อพระบรมศาสดายังมีพระชนชีพอยู่ พระองค์ทรงมีพระสาวกซ้าย ขวา พระสาวกห้อมล้อมอยู่ทุกเมื่อ ครั้นเมื่อทรง ดับขันธ์ปรินิพานก็ได้นำพระบรมธาตุประดิษฐานไว้ ณ สถานที่ใดก็จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ จะก่อสถูปหรือเจดีย์รายล้อม พระสถูปหรือพระเจดีย์ที่เป็นองค์พระประธาน เพื่อแสดงถึงความเคารพ นอบน้อมต่อองค์พระธาตุ หรือนัยหนึ่งว่ามีพระเจดีย์รายล้อมเหมือนตอนพระบรมศาสดายังดำรงพระชนชีพอยู่

    4. เม็ดพระคำ เป็น1 ในของมงคลวิเศษ แม้แต่พระมหาเทพบางพระองค์ก็ใช้เป็นอาวุธประจำองค์ แต่ในทางพระพุทธศาสนา พระคำเป็นของมงคลวิเศษที่บูรพาจารย์ ท่านใช้ในการสวด ภาวนาสาธยายมนต์ ให้เกิดเป็นตะบะความศักดิ์สิทธิ์ พระคำมี 108 ลูกต่อเส้น ในการนับพระคุณพระรัตนไตรนั้น คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมคุณทั้ง 3 นี้ก็ได้ 108 พอดี บางครั้ง การสวดภาวนาสาธยายมนต์ จะต้องใช้ได้ 108 คาบ108จบก็เท่ากับจำนวน 108หรืออธิษฐาน ให้วิเศษใช้ได้ 108 ประการ ดังนั้นการนำพระคำมาไว้ในวัตถุมงคล เป็นความหมายว่าให้ใช้ได้ 108ประการเช่นกันฯลฯ

    5. บัวศรีวิชัย ดอกบัวจัดเป็นดอกไม้ชั้นสูงที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุด ดอกบัวจึงได้เป็น สัญลักษณ์ในพระพุทธศาสนา ดอกบัวหมายถึงความงดงามไพบูลย์ ความเบิกบาน ดอกบัวได้มีการนำมาใช้ในงานจิตรกรรมปฏิมากรรม ของพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป หรือพระโพธิสัตว์ เป็นต้น ดอกบัวมีความสวยงามมากทั้งยังส่งกลิ่นหอมอีกด้วย ท่านจึงเปรียบเหมือนว่าผู้นั้นตื่นจากความทุกข์ทั้งปวง ความเบิกบานในธรรมดังนั้นจึงได้นำดอกบัวมาเป็นสัญลักษณ์หนึ่งประดิษฐานบัวบาน ล้อมรอบองค์พระบรมธาตุ จึงเป็นงานที่มีเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลปะไว้อย่างครบถ้วน ท่านใดที่ถือหรือบูชา ดวงตราอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เชื่อเป็นแน่แท้ว่าจะสำเร็จ ตามความประสงค์ทุกประการแล.....ฦา

วันที่สร้าง

01/08/2008 00:45:24
จำนวนคนอ่าน 796
Tag  
 

Copyright©2008 akefuture.com All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.